Eğitim Programı

EĞİTİM PROGRAMIMIZ

 

Okul öncesi bölümümüzde, ‘’Multibem  Boğaziçi‘’ eğitim modelini uygulamaktayız. Bem Boğaziçi ARGE ekibi, Reggio Emilia, Montessori, Waldorf ve pek çok farklı eğitim yaklaşımını da dikkate alarak okul öncesi eğitime farklı bir bakış açısı getirmek üzere Multibem (Çoklu Boğaziçi Eğitim Modeli) eğitim modeli geliştirilmiş. 2012 yılından itibaren uygulanmakta olan ve eğitimcilerden gelen geribildirimler sonucunda güncellenen sarmal bir programdır.

 

Multibem erken çocukluk eğitim programını, doğa temelli Türkçe, matematik, fen ve sanat alanlarında okul öncesi eğitimine yeni bir bakış açısı ve tecrübe getiren uygulamalar olarak tanımlayabiliriz. Program her çocuğu farklı bir birey olarak kabul ederken, uygulamalar esnasında somut ve gerçek malzemeler kullanmayı öngörmektedir. Değerler her yerde prensibi savunulurken, özgür seçimlere olanak sağlanmıştır. Beş duyu aktif bir şekilde kullanılarak, oyun yoluyla öğretim esas alınmış ve ifade ve yorum yeteneği desteklenmiştir. Keşfetmenin gücüne inan, kendine özgü ve çocuğu merkeze alan bir program olarak tanımlayabiliriz.

 

Öğrencilerimizin doğum tarihlerine göre belirlediğimiz üç farklı grupta, Multibem eğitim modelini farklı eğitim setleri ve teknikleri ile uygulamaktayız.

 

 

YEŞİL SINIF 36 AY +

 

 

 

KIRMIZI SINIF 48 AY +

 

 

TURUNCU SINIF 60 AY +

 

 

 

 

 

 

 

 

ETKİNLİKLERİMİZ

 

 

MATEMATİK ETKİNLİĞİ

 

Kurumumuzun Okul Öncesi bünyesinde uygulayacağımız matematik etkinliği ile ulaşmak istediğimiz hedeflerimiz, çocuğun bilişsel gelişimine katkı sağlamak, çocuklarda matematiğe karşı olumlu bir tutum kazandırmak, çocukların önceden getirdikleri kavramsal bilgilerle yeni bilgiler arasında bir bağ kurmasını, matematiksel kavramların neden ve nasıl kullanıldığını anlamalarını sağlamaktır.

 

DRAMA ETKİNLİĞİ

 

Çocuğun sözel veya sözel olmayan iletişim yöntemleriyle kendilerini ifade etmelerini, yaparak yaşayarak öğrenmelerini amaçladığımız ve içinde canlandırmaların olduğu bir etkinliktir. Okulumuzun drama salonunda, çeşitli kostümler ve materyaller eşliğinde uyguladığımız, öğrencilerimizin çok keyif aldıkları bir etkinlik türüdür.

 

 

OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ETKİNLİĞİ

 

Okul Öncesi eğitimde amaç, çocuklara okuma ve yazma öğretmek değil onların ilkokulda okuma ve yazmayı hızlı öğrenebilmesi için gereken ön becerileri kazandırmaktır. Bu kapsamda uyguladığımız etkinlikler;

 

Görsel Algı Çalışmaları: El-göz koordinasyonu, şekil-zemin ayrımı, şekil sabitliği, mekânda konum ve mekânsal ilişkiler,

İşitsel Algı/Fonolojik Farkındalık Çalışmaları: Dinleme, konuşma, sesleri hissetme, ayırt etme, aynı sesle başlayan ve biten kelimeler ile ilgili yapılan çalışmalar,

Dikkat ve Hafıza Çalışmaları: Benzerlikleri ve farklılıkları bulma, akılda tutma, hatırlama ile ilgili yapılan çalışmalar,

Temel Kavram Çalışmaları: Problem çözme, tahmin, kalem kullanma, el becerisi, öz bakım becerileri, bağımsız davranış geliştirme ve sosyal- duygusal olgunluk geliştirme çalışmalarıdır.

 

 

SANAT ETKİNLİĞİ

 

 

Çocuğun yaratıcılığını, hayal gücünü kullanarak problem çözmesini, eleştirel, çözüm odaklı düşünmesini ve sanatı, çocuğun duygu dünyasında iletişim aracı olarak hissettirmeye çalıştığımız bir görsel sanat etkinliğidir.

 

Bu kapsamda uygulayacağımız etkinlikler;

 

Çeşitli sanatsal tekniklerin ve artık materyallerin kullanıldığı kolaj,  üç boyutlu çalışmalar, kesme, yırtma-yapıştırma, boyama ve origami çalışmaları olarak özetleyebiliriz.

 

 

TÜRKÇE ETKİNLİĞİ

 

 

Çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamak, sözcük dağarcıklarını geliştirmek ve iletişim becerilerini artırmak için planlanan etkinliklerdir. Sesleri doğru bir şekilde çıkarabilmelerini, dinleme becerilerini geliştirmelerini, duygu- düşüncelerini sözel yollarla ifade etmelerini, ses tonunu ayarlaması gerektiğini ve sözcükleri doğru üretmesini amaçlamaktayız.

Bunların yanı sıra Türkçe etkinliklerinin önemli işlevlerinden birisi çocukların kitaplara karşı olumlu tutum geliştirmelerini desteklemek ve kitap sevgisini aşılamaktır.

 

OYUN ETKİNLİĞİ

 

Oyun, çocukların uzmanlık alanıdır. Dünyanın her yerinde çocuklar her koşulda, her zaman, her şeyle oyun oynayabilirler. Çocuklar öğrenme deneyimlerini oyunları aracılığı ile geliştirirler ve zenginleştirirler. Oyun etkinliklerini üç ana başlıkta toplamaktayız;

 

Yapılandırılmamış Oyun/Serbest Oyun: Çocuklar tamamen kişisel ilgi ve tercihleri doğrultusunda oynarlar. Nerede, kiminle, ne ile ve nasıl oynayacaklarına çocuklar karar verirler.

Yarı Yapılandırılmış Oyun: Çocukların gelişiminin bütün boyutlarda desteklenmesini hedefleyen, öğretmen veya çocuk tarafından başlatılan, çocukların aktif katılımı ile sürdürülen, çocuk merkezli, açık uçlu bir süreç olarak işleyen yaratıcı oyun etkinliklerinden oluşan oyunlardır.

Yapılandırılmış Oyun: Çocukların gelişimsel ilerlemelerini desteklemek amacıyla kuralları başkası tarafından belirlenmiş oyunlardır.

Geleneksel çocuk oyunları bu kategorideki oyunlardır.

 

 

MÜZİK ETKİNLİĞİ

 

Öğrenmeyi ve algılamayı kolaylaştıran etkin yollardan biridir. Müzik etkinlikleriyle çocuk, ince-kalın, hızlı-yavaş, uzun-kısa gibi pek çok kavramı öğrenir ve pekiştirir. Bunun yanı sıra konuları daha kolay anlayabilir.Eğitici ve öğretici çocuk şarkıları, ezgili saymaca, bilmece, tekerleme ve atasözleri dil gelişimine katkı sağlamak için kullanılan araçlardır. Çocuk bunları söylerken hem eğlenir, hem de doğru ve akıcı konuşma becerilerini kazanır.

 

 

FEN ETKİNLİĞİ

 

Çocukları dikkat etmeye, soru sormaya, merak etmeye, gözlemlemeye, araştırmaya, incelemeye ve keşfetmeye yönelten etkinliklerdir.

 

Uyguladığımız Örnek Etkinlikler: Doğal ortamlara giderek yürüyüş yapma, doğayı, doğadaki canlı ve cansız varlıkları gözlemleme, varlıkların değeri ve korunmasına yönelik bilgilendirme, keşifler ve icatlar yapma, mutfakta besin hazırlama, koleksiyon yapma, mevsim veya hava durumu panosu hazırlama, kitap ve dergi inceleme, fotoğraf çekme, fotoğraf inceleme, belgesel vb. izleme, mıknatıs, büyüteç, pusula gibi basit araçları tanıma ve kullanma, doğal ve doğal olmayan malzemeleri inceleme, deney ve kavram ağı çalışmaları uygulamaktayız.